Ludovico Ariosto - Opera Omnia >>  Orlando Furius
Other languages:   italian_flag   united_kingdom_flag   french_flag                                    

lariosto testo integrale brano completo citazione delle fonti commedie opere storiche opere letterarie in prosa e in versiTradotto in lingua friulana da Ermes Culos


CJANT XIX


(Brano che racconta parte della storiella di Medoro e Cloridano, fino all'intervento di Angelica.)


1

Un nol pl savej cuj che ben ghi vu
cuant che contnt su la roda'l st sintt;
par via che chl che ben ghi vu nol besu,
ma da compis fals'l pur compagnt.
Se dopo'l amr al cambia'n alc cal p savu,
in sicofnt t'jdis ognn di lu trasformt;
e chl che di cu al ama, al resta fuart,
e ben ghi vu al so sir pur dop'da la so muart.

2

Se coma la mua a si fs jodi il cu,
chl che grant al e'l so volej al impn,
e chl che malvolt al dal so signu,
ognn di cambi furtuna'l sars bon.
Il p mil p grant'l doventars di ducju lu,
e'l p grant a finila'l zars l che'i p psuj a sn.
Ma tornn a Medoru, fedl e grat,
che'n vita e'n muart al 'l so sir amt.

3

Par chistu 'ngropamnt di stradlis
al zeva'l zvin'n sercja di salvasi;
ma pal grant pis cal veva'n ta li splis
par scju tris nol podeva ben mvisi;
e no cognosnt par nuja sti contrdis,
sempri p'n taj spincs al zeva a 'ntorgolasi.
Lontn di luj chel altri al sigr al era
che la spala al veva tant p liera.

4

Al Cloridn rivt'nd che p nol snt
il scrisul di chl ca ghi vn davu.
Cuant che di vej Medr davu a si rnt
cont, a ghi pr di vej last 'ndavu il cu.
Ohal dscuant ch'i soj stt neglignt!
Oh cuant lontn di me stes ch'i soj zt fu,
che sensa di te, Medoru, uch i soj vegnt
sensa savej ind che a lasati i soj zt!

5

Cuss diint in ta chel turmnt di strada
di stu bosc salvadi di nuf si buta,
e'l torna n'altra volta'n ta che banda
'nd che la muart sempri pronta a lu speta.
I cjavaj al snt, e la vus scalmanada
dal nemc, minacjoa e bruta:
il so Medor' a la fin al snt, e al jt cal
fra tancju cjavaj besu e a pi.

6

Sent di lu a cjavl, e a ghi sn ducju atr;
Zerbn al comanda, e'l siga cal vegni cjapt.
Com'un tornitu il pur diau si zira 'torotr,
e p cal pl si tn da lu platt,
davu d'un ur, o d'un l, o d'un vspul o d'un rr;
n maj no si tn dal so bon pis separt:
a la fin a lu poja'n ta l'erba, cuant
ca nol pl p tegn'lu s, e atr ghi v zirnt,

7

com'che l'orsa, da un crudl cjasadu
'nta la so tana di piris cjasada
insima daj so orss a st, cun baticu,
e rugn ti la sntis 'mpaurida e rabiada:
na furia naturl a la poca a but fu
li gulis e a f duta na sanganada;
ma'l amu a la 'nteners, e 'ndavu
a torna par protei i psui dal cjasadu.

8

Cloridn, ca nol s com'asstilu
e che cun luj a mur al vu z,
se ben ch'a nol vu che'l mur a cambialu
al zedi'n tal intnt di f prin cualc'un'altri mur,
na frecja a un scosis ghi tira, ch'a sbualu
cun sta frecja che ben'l era rivt a spunt
'n tal sarvil ghi v: puc zovt ghi veva la stela
di stu pur scosis, ch'a colp al cola di sela.

9

A colp si vltin dcjus pa la banda
da 'nd che rivad'a era la sata sasina.
Intnt un'altra'l Saracn a'n manda,
ch'al prin (1) ghi zedi'nsimit sta matina;
a stu ch, mentri che a chistu e chl ghi domanda
signt cuj che'l colp tirt al veva, fina fina
ghi riva na sata ca lu'mpira'n gola,
e ghi copa tic e tac la peraula.

10

Alr Zerbn, che capo al era dal nemc dal Moru,
pierdt al par chistu la pasiensa.
Plen di bila a si visina a Medoru
e a ghi ds: Ti daj j la penitensa!
A lu cjapa pa la cjavielada d'oru
e a lu strisina dongja cun violensa:
ma com'che'l vuli'n ta che biela mua'l poja,
du di luj al snt, e di copalu'l pirt la voja.

11

Il zovent si volta e par piett
ghi ds: Cavalir, nosta las
in nn dal Diu toche par pura crudeltt
i no posi z'l cuarp dal me pur re a soter.
I no ti domandi di vej par me altra piett,
n che la me vita ti zdis a risparmi:
chel tant m'impuarta di vivi, e no di p,
di podej'l me Sir soter, ch'i ti js ch.

12

E se fjghi fiesta i ti vus a bstis e usiej
par che sbroc ti psis la furia dal tebn Crent,
lasa pur che cul me cuarp si la gdin chej,
basta che sotert'l vegni chl dal f d'Almnt.
Medr cuss'l dieva, cun mtus biej
e cun perulis che tocjat 'varsin'l cu dal mont;
e tant comovt Zerbn si veva
che di amu e piett dut al ardeva.

13

In ta stu fratmp un cavalir viln
che pal so sir al veva puc rispit,
a chl cal suplicava ghi'a soramn
cu na lama fert il delict pet.
Puc plat ghi vev'a Zerbn stu t crudl e stran,
tant p pars che jodnt col net
stu pur zvin che dut spaurt ghi'era somet,
crodt al veva cal fs stt copt.

14

Plen di furia e displaej'l era Zerbn restt,
e dt al veva: Sens'si vendict nol restar.
Dut rabius si vev'alr voltt
cuntra'l cavalir che stu fal'l era zt a f:
ma chl d'un momnt just si veva profitt
e sidn'l era sbit scjampt via di l.
Cloridn, cal jt Medoru'n cjera,
al salta fu dal bosc pront par f guera.

15

'L arco'n banda'l tira, e dut di furia plen
fra i so nemcs il fir so atr al zira,
p par volej mur che par ch'al jodi sen
di f vendeta granda com'la so ira.
Cul so sangan dut ros'l savoln al vn,
cul tant lot, e rivt a la fin 'si mira.
Cuant cal jt che nisuna fuarsa p al ,
a si lasa'n banda dal so Medr col.

16

A prin via i scosis guids a coru
'nd che'l bosc scur a n'altra 'mprea ju mena,
dop'che bandont a n chistu e chist'altri Moru,
un muart dal dut, chel altri vif apen'apena.
Distirt l'l a lunc restt'l Medoru,
spinelnt fu'l so sanc da na vena,
che'n fin di vita'l sars'n puc timp rivt
se un nuf rivt no lu vs a colp judt.

17

A cau a ghi cpita l na donzela
duta da puora pastorela 'nglusada
ma dal aspit regl e di mua oh tant biela,
di un f alt e d'un'onestt studiada.
N'ocr che di ic altra roba vi conti novela,
che forsi i la vis belz cognosuda:
chista, s'i no lu savis, Angjelica a era,
dal gran can dal Cataj fia nbil e vera.

18

Dopo che 'ndavu a veva vt'l so anl,
che lontn di chl Brunl'la veva tegnuda,
tant plena d'orgliu si veva ft par chl,
ch'a someava tgnisi da dut'l mont separada.
Besola 'ti v, e par compaj vej nencja chl
no vors di fama p furtunada.
A no si sbasa nencja a pens che amnt
so'l z stt Orlando o Sacripnt.

19

E p d'ogn'altri sbliu a era pentida
dal ben che a Rinaldo ghi veva ft,
e cuss tant a pensava di si 'vilida,
che just ghi pareva di tegni'l cjaf sbast.
Sta 'rogansa'l sinteva Amu com'na sfida,
e par chl d'intromtisi'l veva penst.
'Nd che pojt'l era Medru, a spet
si'a mett, na frecja pront par scat.

20

Cuant che Angjelica jodt a veva'l zovent
distirt, fert, e visn asaj da la muart
dal so Re, che da cujerta nol era protet,
p che pal so mal a veva ic sintt un dolu fuart.
Un dolu inslit a veva'n tal cu sintt,
e a si veva pur, sensa savej coma, necurt
che'l so cu dur mulin al doventava
cuant che dal so cau luj ghi contava.

21

Alora, che art di nuf in mins partnt
che di midiina a veva'n India 'mpart
(ca soma che ul stu studiu tant
nbil al sedi e plen di dignitt;
e che sensa ninaninis o scombati tant
daj fioj al vn daj pris ereditt),
di curalu cun un estrt di rbis a veva volt,
che di tgnilu'n vita al vars podt.

22

E recuardt si veva che pasnt a ve'a
jodt na erba in ta un biel pratt;
ca fs frailena o ca fs panaca,
o cualchi altr' erba che vuar a vars podt,
magari cul stagn'l sanc o la ferida ra,
o ogni mal cop ca ghi veva dolt,
puc lontn di l a ti l' cjatada
e'nd che last a veva Medr a era tornada.

23

A s'incuntra'n tal torn cun un pastu
che c e l pal bosc a cjavl al zeva
in sercja di na manzuta che fu
da la mandria da doj ds lontanada si veva.
Cun ic 'lu parta 'nd cal pierdeva vigu
Medoru, cul sanc che fu dal pet ghi coreva;
e cun chl z tant 'ntinzt al veva'l tern,
che d'si vif nol vars p fra puc dt sen.

24

Angjelica j a dismonta dal palafrn,
e cun ic a f encja'l pastu dismont.
Cuj claps a ti pestasa l'erba ben,
e'n ta li mans blancjtis un pu' di sugu a gjav
fu a riva: alc a'n mt'n ta la plaja; e ben
a si mt cul rest pet, pansa e flancs a spalm.
Cuss tanta virtt al vt stu licu
che stagnt ghi'a'l sanc, e ridt'l vigu;

25

e asaj fuarsa ghi'a dt par podej mont
sul cjavl che'l pastu al veva partt.
Nol per Medr volt z via di l
prin che'l Sir so'l fs stt sotert.
Cul Re al pur ft Cloridn soter;
dopo, in ta li so mans si'a mett, sodisft;
e ic cun luj a alr restda
'n ta la cjauta dal pastu, da piett movuda.

26

N fin ch'a nol torns in plena salt
no voleva part, che par luj plen'a era di stima:
oh cuanta piett che par luj a veva vt
cuant ch'in cjera jodt lu veva prima!
Cuant, po, che'l so f e bielesa 'veva jodt,
roe sintt si veva'l cu, com'da na lima;
puc a puc dut'l roe ca sinteva tal cu
dut inflamada a la veva di amu.

27

In ta na cjauta al steva'l pastu, biela
e comuda, in ta na val dal bosc platada,
cun fmina e fioj; e duta nova sta biela
capana fata s da luj a era stada.
La plaja di Medoru da la donzela
a era uch stada ben curada:
ma a no veva volt tant par che un dolu
p grant a sints encja ic in tal cu.

28

A veva na plaja tant p granda e fonda
in tal cu, da na'nvibil frecja 'mpirt,
che daj biej vuj e cjavielada bionda
di Medoru'l Arcjr sens'lis ghi veva tirt.
A rt d'un fuc che'ntr an snt p che avonda;
lo stes, p chel altri mal che'l so a tn curt.
Di s stesa a no si cura, ma dut a tenta
di risan chl ca la fers e tormenta.

29

La so plaja sempri p si virs e'mbruts,
e p e p che altra si siera e comeda.
A si vuars luj, e di na fievra a sufrs
ic: o ca frida coma'l glas o cjalda cjalda.
Di d in d la bielesa'n luj a flurs;
la puareta 'nvensi si disfa com'na falda
ca pirt duta la nif al improvs
cuant che'l soreli'n tal so biel post a la scuprs.

30

Se di voja a no vu mur, a biugna
che besola e sensa pierdi timp si judi:
par vej s ca vu sensa ne nina n lagna
a no speta alora ch'altri la invidi.
Duncja, sensa p na friguja di vergogna,
vuli e lenga'n motu a mtroba da jodi.
Par chl a ghi domanda alr piett,
che sensa forsi savjlu, ghi veva luj dt.

31

Oh sir Orlnt, oh re di Circasia,
la vustr' alta virtt, diit, s ca zova?
Il vustri grant onu, diit, 'nd al prtia?
Ch'aprest al 'l ben vustri,'nd ca la prova?
Fimi jodi doma na cortea
che chista vi'a ft, o vecja o nova,
par ricompensa o regl mrit
di cuant che par ic i vis belz sufrt.

32

Oh se vif i ti pods maj torn,
cuant dur ch'a ti parars, o re Agricn,
di si stt maltratt, cul so schifign,
cul so voltati la schena, crudl e inumn!
Oh Fera, oh mil ltris ch'i no vaj a nomin,
che mil prvis i vis ft invn
par st'ingrata, cuant mal ch'i starsis
se d'jdila'n bras di chistu ads i zsis.

33

Angjlica a Medr la prima roa
cjoli ghi'a last, maj prin tocjada:
n persona no'era maj cuss venturoa
stada da vej rads'n ta chel ort plantada.
Par orn e rindi onst stu maro,
stada a era chist' unin consacrada
in matrimoni, che par compari'l veva Amu
e par comari la fmina dal pastu.

34

In ta stu mil post alora celebrt
sti nsis a vvin miej ca podvin;
e un mis e p a vvin past
scju doj 'namors, che tant uch si la godvin.
Miej di cuss nisn altri mont'l sars stt:
luj e doma luj i so vuj a jodvin;
e di z'n tal so cul a pindulasi
a no rivava maj ic a'mpasudisi.

35

Se a l'ombrena a steva o se fu a zeva,
d e nt si tegneva'n banda il biel zovent:
matina e sera, di chista o di chist'altra riva
'n sercja a zeva, o di cualchi biel pratt.
Sul misd un ndri (2) a ju cujerzeva,
no mancu, i crt, deidert o comudt
di chl ch'Ena e Dido a vvin scjampnt cjatt
'nd che i so segrs si vvin cunfidt.

36

Fra tancju plais, par dut'nd ch'un rbul dret
al steva parzora di na fontana o d'un rvul pur,
intr ghi metev'a colp o curts o stilt;
cuss a feva cun'un clap, s'al era puc dur.
Par dut t'jodvis mil vltis scrt, e sclet,
tal mur di cjaa e'n ta ogn'altri mur,
Angjlica e Medoru, insimit les
e'n chista o chist'altra maniera 'ngrops.

37

Cuant che part ghi veva che uch rest
p a lunc no podeva, ft din
a veva'n tal Catj l'n India di torn,
e d'incoron Medr cul so biel regn.
Un brasalt di oru ti la jodvis part,
dut 'ngjemt, che testimoni al era e sen
dal ben che'l cont Orlando ghi voleva;
che'ntr da tant timp tegnt a veva.

38

Regalt'l era chistu z stt da Morgana a Zilint
cuant ch'encjam lu tegneva'n tal lac platt;
e chl, dopo che al pari Monodnt
par mrit e grasia d'Orlnt'l era capitt,
dt ghi lu veva a Orlnt: Orlnt, che so amnt
al era, di tgnilu sempri'n tal bras penst
al veva, cul propit di regaljghilu luj stes
a la Regina so, che di ch vi staj contnt ads.

39

A no era stt tant par amu dal Paladn
ma p pars cal era na vura sfarsus
che (par alc di cuss dcjus s'insiminn)
in paragn a no nuja di p presius.
Cun ic a ti lu veva tegnt parfn
in ta l'ulano saj comadaj dolus,
ind che al mostru ghi era stada ufrida, nuda,
da che zent sensa creansa e cruda.

40

Pars che ch no si cjatvin altri rbis
par podej'l bon pastu e la so fmina compens,
ch'rin brvos sts'n taj so servsis
dal d che sot daj cops sos vegns 'rin a st,
a si cjoj dal bras il sercli plen di gjmis
e par amu so a lu a ghi lu d.
Ft chl, a s'incjamnin pa la montagna
ch'a divt la Fransa da la Spagna.

________________

(1) Al scosis apena copt.

(2) ndri = antro in tal volgr toscn; post protet dal soreli in ta chl di San Zuan.
eXTReMe Tracker
        Ludovico Ariosto - Opera Omnia  -  a cura de ilVignettificio  -  Privacy & cookie

w3c xhtml validation w3c css validation